از  SHIFT+ENTERبراي باز كردن منو استفاده كنيد(پنجره جديد)
  
  
  
  
  
  
  
  
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
  
  
  
ضمايم
سمتمعاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
دسته بندیمعاونت راهداري
نامکاظم
نام خانوادگیرستگاری
تلفن مستقیم38223565
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-rahdari@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره ایمنی راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامجواد
نام خانوادگیرکنی
تلفن مستقیم38223565
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-imenirah@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره ماشین آلات
دسته بندیمعاونت راهداري
نامحسین
نام خانوادگیعقدایی
تلفن مستقیم38223565
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-mashinalat@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره نگهداری راهها
دسته بندیمعاونت راهداري
نامکاظم
نام خانوادگیرستگاری
تلفن مستقیم38223565
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-negahdarirah@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره ابنیه
دسته بندیمعاونت راهداري
ناممحسن
نام خانوادگیدهقان
تلفن مستقیم38223565
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-abnieh@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره ابرکوه
دسته بندیمعاونت راهداري
نامخلیل
نام خانوادگیزارع
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-abarkooh@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره اردكان
دسته بندیمعاونت راهداري
نامسعید
نام خانوادگیصالح
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-ardakan@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره بافق
دسته بندیمعاونت راهداري
ناممحمد صالح
نام خانوادگیعابدی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-bafgh@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره بهاباد
دسته بندیمعاونت راهداري
ناممظاهر
نام خانوادگیتیموری
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-bahabad@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره تفت
دسته بندیمعاونت راهداري
نامغلامرضا
نام خانوادگیفلاح
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-taft@rmto.ir
عکس
آدرس
 
ضمايم
سمترئیس اداره خاتم
دسته بندیمعاونت راهداري
ناماحمد
نام خانوادگیجوزمی
تلفن مستقیم
نمابر
تلفن داخلی
سوابق شغلی
سوابق تحصیلی
تالیفات
پست الکترونیکyazd-khatam@rmto.ir
عکس
آدرس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"