سمتمعاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیحاجی صفری
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی118-117
 
سمترئیس اداره مسافر
عکس
ناممهدی
نام خانوادگیحسین زاده
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی116
 
سمترئیس اداره ایمنی و ترافیک
عکس
ناممحمد رضا
نام خانوادگیصدوقیان
تلفن مستقیم37245257
نمابر
تلفن داخلی108
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان یزد میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"